Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύνθεση της Επιτροπής Διοίκησης


Η σύνθεση του Δημοσκοπίου

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ

Το Δημοσκόπιο Ηρακλείου, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της Λεωφόρου Ικάρου 66 στη Ν. Αλικαρνασσό και διαθέτει για την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων με τους παρακάτω αναγραφόμενους όρους την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του κτιρίου και την αίθουσα συσκέψεων στον 1ο όροφο του Δημοσκοπίου.

ΟΡΟΙ

Οι αίθουσες μπορεί να διατίθενται δωρεάν σε συλλόγους, δημόσιες υπηρεσίες, σωματεία, οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το Δημοσκόπιο, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την χρήση των αιθουσών για σκοπούς που δεν συνάδουν με τους στόχους, τις δράσεις και τη φιλοσοφία του, καθώς και για κομματικές εκδηλώσεις. Κατ’ εξαίρεση, η διοίκηση μπορεί να διαθέτει τις αίθουσες και σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αν η προς διοργάνωση εκδήλωση συνδέεται άμεσα με την προώθηση της επιχειρηματικότητας ή την προώθηση ιδεών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της τοπικής κοινωνίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κλπ.) πρέπει να υποβάλουν δια του νόμιμου εκπροσώπου τους αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) δύο (2) τουλάχιστον εβδομάδες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης και να αναφέρουν με σαφήνεια το σκοπό (θεματολογία και ομιλητές), τη διάρκεια, τον αριθμό των συμμετεχόντων και την ημερομηνία της εκδήλωσης. Επιπλέον χρειάζεται να ενημερώνουν για την ανάγκη διαρρύθμισης του χώρου καθώς και για την ανάγκη η μη, χρήσης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού της αίθουσας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι με την αίτησή τους αποδέχονται στο σύνολό του τον παρόντα κανονισμό και αυτή επέχει θέση συμφωνητικού, με το οποίο θα αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα άτομα (δύο) τα οποία θα είναι υπεύθυνα και θα συνεργάζονται με το προσωπικό της υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει γραπτώς για την έγκριση και την διαθεσιμότητα του χώρου για την συγκεκριμένη ημερομηνία ή να προτείνει άλλη ημερομηνία εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η υποβολή της αίτησης δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. μέχρι της εγκρίσεως της από την διοίκηση και της εγγράφου ενημέρωσης του αιτούντος. Η μη τήρηση εκ μέρους τρίτων του κανονισμού λειτουργίας δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να μη διαθέτει τις αίθουσες στους συγκεκριμένους φορείς, υπηρεσίες, κλπ.

ΤΙΜΗΜΑ

Το τίμημα ενοικίασης των αιθουσών διαμορφώνεται ανάλογα με την αίθουσα, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καταβάλλεται με την υπογραφή του συμφωνητικού, το 50% του μισθώματος και η εξόφλησή του το βραδύτερο μία (1) εργάσιμη ημέρα, πριν από την ημερομηνία, πραγματοποίησης της εκάστοτε εκδήλωσης. Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για την υπηρεσία ενοικίασης εκδίδει είτε α) τιμολόγιο ή β) γραμμάτιο είσπραξης χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Δημοσκοπίου. Η διοργάνωση μικρών δεξιώσεων με μπουφέ κλπ., είναι εφικτή, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου προς την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης. Ο εξοπλισμός της αίθουσας δεν μετακινείται. Απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού των αιθουσών και ιδιαίτερα του εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης και προβολών, χωρίς την παρουσία των εξουσιοδοτημένων τεχνικών που είναι αρμόδιοι για την λειτουργία του. Κακή χρήση του χώρου μπορεί να συνεπάγεται μελλοντικά την απώλεια της δυνατότητας ενοικίασης της αίθουσας από τον συγκεκριμένο χρήστη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι αίθουσες εκδηλώσεων διατίθενται προς ενοικίαση όλες τις μέρες της εβδομάδας. Η διάθεση της αίθουσας για το Σαβ/κο και τις αργίες γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης και μετά από την αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε. του Δημοσκοπίου ή του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Ο παρόν κανονισμός εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., τον Οκτώβριο του 2018 με άμεση ισχύ. Το Δημοσκόπιο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει και να τροποποιεί τον κανονισμό στην κατεύθυνση πάντα της εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας της υπηρεσίας και του κτιρίου και της καλύτερης εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας. Οι όποιες αλλαγές, εγκρίνονται πάντα από το Δ.Σ.